NEMOKAMAS dantų protezavimas senjorams

Teritorinės ligonių kasos Senjorams kompensuoja nuo 561,34 EUR dantų protezavimo paslaugoms.

 

Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarka:

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto tvarka. Pagal šią tvarką teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

  • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
  • vaikai;
  • nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys;
  • asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto asmenims pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip:

  • pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, ir tiems, kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio), – iki 561,34 Eur;
  • pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm aukščio, – iki 1 727,20 Eur (nustato konsiliumas);
  • vaikams, kurių kramtymo sistema dar vystosi, protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartiniais apsauginiais metaliniais vainikėliais – iki 286,48  Eur;
  • vaikams, kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavusi, protezuojama naudojant ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezus – iki 1 727,20 Eur (nustato konsiliumas);
  • asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, jei po taikyto specifinio (spindulinio ir (ar) chemoterapinio) gydymo burnos ertmėje yra mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, – iki 561,34 Eur;
  • asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, jei atlikta burnos ertmės, veido ir žandikaulių operacija su minkštųjų audinių šalinimu ir (ar) žandikaulių srities kaulo rezekcija, – iki 1 727,20 Eur (nustato konsiliumas).

Tais atvejais, jeigu faktinės dantų protezavimo išlaidos buvo didesnės, nei teisės akte nustatyta kompensuojamoji suma, likusią dalį asmuo turi sumokėti pats ir šios išlaidos PSDF biudžeto lėšomis nekompensuojamos.

Vaikams dantys protezuojami dėl ligų ir sveikatos sutrikimų, kurių kodai yra šie: K00, K01, K04 (jei šaknis yra nesusiformavusi ir šaknies viršūnė atvira (apeksogenezės ir apeksofikacijos metodika)), K05, K06, K08.

Asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, dantys yra protezuojami dėl ligų ir sveikatos sutrikimų, kurių kodai yra šie: C00.8, C02.8, C03.0, C03.1, C04.8, C05.0, C07, C31.0, C41.02, C41.1, C44.3, C43.3, D16.42, D16.5.

Taigi asmuo, turintis teisę ir pageidaujantis gauti kompensuojamąsias dantų protezavimo paslaugas, dėl dantų protezavimo pagrįstumo įvertinimo pagal teisės akte nustatytus reikalavimus turi kreiptis į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios yra prisirašęs, gydytoją odontologą arba į kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas ir sudariusios sutartį su teritorine ligonių kasa (toliau – TLK) dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų teikimo ir apmokėjimo (toliau – sutartis), gydytoją odontologą.

Konsultacijos metu gydytojas odontologas patikrina, ar asmuo turi teisę gauti dantų protezavimo paslaugas. Jeigu asmuo turi šią teisę, gydytojas odontologas, konsultacijos metu įvertinęs ir nustatęs, kad asmuo atitinka teisės akte nurodytas indikacijas, o jo burnos būklė yra tinkama dantims protezuoti (atliktos gydomosios ir profilaktinės procedūros, sanuota burnos ertmė, užplombuoti karioziniai dantys ir kt.), užregistruoja asmenį informacinėje sistemoje ir išduoda informacinį pranešimą apie teisės gauti dantų protezavimo paslaugas suteikimą.

Jeigu gydytojas odontologas konsultacijos metu nustato, kad asmeniui reikalinga gydytojų odontologų konsiliumo išvada arba gydytojų odontologų ir atitinkamos srities gydytojų specialistų konsiliumo išvada, jis asmenį siunčia į antrinio ar tretinio lygio odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas teikiančią ASPĮ, sudariusią sutartį dėl šių paslaugų teikimo su TLK. ASPĮ, kurioje vyko gydytojo odontologų konsiliumas ar gydytojų odontologų ir atitinkamos srities gydytojų specialistų konsiliumas, įvertinus asmens burnos būklę ir nustačius,  kad asmuo atitinka teisės akte nurodytas indikacijas, užregistruoja asmenį informacinėje sistemoje ir išduoda informacinį pranešimą apie teisės gauti dantų protezavimo paslaugas suteikimą.

Kai asmuo užregistruojamas informacinėje sistemoje, jis gali kreiptis į bet kurią ASPĮ, kuri yra sudariusi sutartį su TLK dėl dantų protezavimo paslaugų, ir su gydytoju odontologu pasirašytinai suderinti dantų protezavimo paslaugų teikimo laiką, mastą, planą ir kitas šių paslaugų teikimo sąlygas. Per vieną dantų protezavimo etapą (laikotarpį, per kurį asmuo gauna visas su gydytoju odontologu suderintas dantų protezavimo paslaugas,turi būti atkurta minimali kramtymo funkcija. Kai dantų protezavimo paslaugos baigiamos teikti, ASPĮ informacinėje sistemoje įveda duomenis apie asmeniui suteiktas numatytas dantų protezavimo paslaugas ir faktinę šių paslaugų kainą, įskaitant asmens sumokėtą kainos dalį. Už asmeniui suteiktas dantų protezavimo paslaugas ligonių kasa sumoka tai gydymo įstaigai, kurioje šios paslaugos buvo teikiamos, neviršydama teisės akte nustatyto bazinio dydžio. Jei faktinės dantų protezavimo išlaidos yra didesnės, nei teisės akte nustatyta kompensuojamoji suma, likusią dalį asmuo turi sumokėti pats ir šios išlaidos PSDF biudžeto lėšomis nekompensuojamos.

Informaciją, kurios ASPĮ yra sudariusios sutartis su Kauno TLK dėl dantų protezavimo paslaugų, galima rasti Kauno TLK interneto svetainėje adresu https://www.ktlk.lt/gyventojams/dantu-protezavimas/galima-kreiptis/

Pažymėtina, kad dantų protezavimo paslaugos turi būti suteiktos per 3 metus nuo asmens užregistravimo dienos.

Pakartotinai kreiptis į gydytoją odontologą dėl dantų protezavimo paslaugų ir gauti šias paslaugas asmuo gali ne anksčiau kaip po 3 metų nuo dantų protezavimo paslaugų kompensavimo dienos.

Asmenims, kurie iki 2021 m. sausio 1 d. buvo įtraukti į Asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašą (toliau – Sąraša), dantų protezavimo paslaugos teikiamos ir kompensuojamos pagal anksčiau (iki 2021 m. sausio 1 d.)  galiojusią tvarką. T.y.,  tie asmenys, kurie buvo įtraukti į Sąrašą ir iki 2021 m. sausio 1 d. savo iniciatyva (nelaukdami, kol ateis jų eilė pagal Sąrašą), pradėjo protezuoti dantis savo lėšomis, už jiems suteiktas dantų protezavimo paslaugas turi sumokėti patys. Baigę dantų protezavimą jie turi kreiptis į TLK ir pateikti: nustatytos formos prašymą kompensuoti dantų protezavimo išlaidas, kuriame turi būti nurodytas banko sąskaitos numeris; dantų protezavimo išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (ASPĮ, kurioje buvo suteiktos dantų protezavimo paslaugos, išrašytą sąskaitą faktūrą, originalų kasos aparato kvitą ir (ar) grynųjų pinigų priėmimo kvitą, ir (ar) originalų banko išduotą dokumentą, patvirtinantį mokėjimo įvykdymą, ir (ar) banko sąskaitos išrašo kopiją, patvirtintą banko darbuotojo spaudu).

Daugiau informacijos apie protezavimo kompensavimą galite rasti čia